Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja ali revizija

Izjava o varnosti je listina, s katero delodajalec izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen.
Izjava o varnosti z oceno tveganja se izdeluje na podlagi 17. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11):
delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim delavci so ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, zlasti:
– identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti,
– ugotoviti, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen tem nevarnostim,
– oceno tveganja, (verjetnost nastanka nezgod, poklicnih bolezni in resnost njihovih posledic),
– odločitev, ali je tveganje sprejemljivo; in odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje tveganja.

Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat:
– ko obstoječi ukrepi varovanja niso zadostni ali več ustrezni,
– ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo.

Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju izdelati izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki vsebuje :
– načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov,
– načrt in postopke za ukrepe v primerih neposredne nevarnosti,
– opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Izjavi o varnosti mora delodajalec priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.