Izvajamo teoretična in praktična usposabljanja za zaposlene iz varstva pred požarom in vaje evakuacij zaposlenih iz delovnih objektov

Pravne osnove:
Sistem varstva pred požarom urejajo Zakon o varstvu pred požarom in drugi podzakonski akti.
Z njimi je urejeno področje:

– požarnih redov, vzdrževanje gasilnih aparatov in hidrantov,

– vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
– odgovornih oseb za varstvo pred požarom.

Upravne naloge znotraj ministrstva, opravlja Uprava RS za zaščito in reševanje, nadzor nad izvajanjem prepisov pa Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.